Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu

 

Regulamin Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu

 

 Ustawa z dn. 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.(Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni psychologicznych   /Dz. U. z 2010 Nr 228 poz. 1488/


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z póżn. zm. )


Rozporządzenie MENiS  z dnia 17 listopada 2010r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz.U.2010 Nr 228, poz. 1487/


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2008 Nr 173, poz. 1072),


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2008 Nr 175, poz. 1086 z póżn zm.),


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci /Dz. U. 2009 Nr 23 poz. 133/

​